ANTHRACITE

แอนทราไซต์ สำหรับกำจัดความขุ่นและสารแขวนลอยเนื่องจากความถ่วงจำเพาะเบา จึงใช้ร่วมกับ Sand Filter ในการกรองแบบ Multimedia Filter เพื่อให้มีชั้นเกรนย้อนกลับหลังจากล้างย้อน นอกจากนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีคาร์บอนสูงจึงมีความต้านทานต่อสารเคมีต่างๆและ มีความแข็งแรงทางกายภาพสูงจึงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการกรองน้ำในเมืองและอุตสาหกรรม

ระบบน้ำอุปกรณ์ที่ใช้

คุณสมบัติ แอนทราไซต์ของเรา

– High Void Space : ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพิ่มความเร็วในการกรอง

– Coarse Composition : แอนทราไซต์มีความหยาบกว่าทรายมากจึงทำให้มีอัตรากรองที่ดีกว่า การที่กรองสารแขวนลอยออกได้อย่างรวดเร็วนั้นช่วยลดเวลาในการล้างย้อน ( Back Wash ) และปริมาณน้ำที่ล้างย้อนกลับ

– Large Surface Area : มีพื้นที่ผิวมากกว่าทราย 30% ซึ่งจะเพิ่มอัตราการกักเก็บ ลดการอุดตันและการแตกของชั้นกรอง

PRODUCT

Parameters Specification
Specific Gravity 1.40
Phenol (ppm) None
Manganese (ppm) 0.05
Hydrochloric acid stability (%) 0.63%
Fixed carbon (dry, mineral matter free basis) (%) 92 – 98 %
Volatile matter (%) 2 – 7
Toxic substance none
Effective size (mm) 0.8
Uniformity coefficient 1.5 (max)
Size (mm) 0.8 – 2.0 (max)
Packing 40 liters/bag