EDI คืออะไร?

ระบบน้ำ Electrodeionization (EDI) คือระบบบำบัดน้ำที่ใช้การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยเรซิ่น ( ION Exchange Resins )  และหลักการแยกไอออนด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแยกไอออนที่ละลายอยู่ออกจากน้ำ ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำอื่น ๆ ตรงที่สามารถทำได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้สารเคมี โดยปกติจะใช้เพื่อปรับสภาพน้ำที่ได้จาก ระบบ Reverse Osmosis (RO) อีกที โดยหน่วยของ EDI มักจะถูกเรียกกันว่า continuous electrodeionization (CEDI) เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะสร้างเรซิ่นขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเทคนิค CEDI สามารถทำให้น้ำมีค่าความบริสุทธิ์ที่สูงมากโดยมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำกว่า 0.1 μS / cm

กระบวนการ EDI นั้นเหมาะสำหรับผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำที่มีค่าความบริสุทธิ์สูงมาก เนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์เคมีน้อยกว่า 95% ที่ใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนทั่วไป ( ION Exchange ) ซึ่งจะประหยัดสารเคมีที่ใช้มากกว่าล้านแกลอนในกระบวนการผลิตเดิม

EDI ทำงานอย่างไร ?

EDI มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับระบบ Deionization (De-ion) โดยประกอบด้วย ION Exchange Resin ที่บรรจุไว้อยู่ระหว่าง เมมเบรนแลกเปลี่ยนประจุบวก และเมมเบรนแลกเปลี่ยนประจุลบ โดยจะมีเพียงไอออนเท่านั้นที่สามารถผ่านเมมเบรนได้ เมื่อน้ำไหลผ่านกระบวนการเจือจางต่าง ๆ ของเรซิ่น ไอออนที่แข็งแล้วจะถูกขับออกมาด้วย Mixed bed resin ด้วยสนามไฟฟ้าที่มีผลโดยตรงกับองค์ประกอบของไอออน ไอออนที่มีประจุจะถูกดึงออกจากเรซินและดึงเข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงข้ามกัน จึงทำให้ไอออนที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้ถูกกำจัดออกไปอย่างต่อเนื่อง

EDI เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง ?

Electrodeioniztion (EDI) เหมาะกับ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการน้ำหรือบำบัดน้ำอย่างต่อเนื่องและต้องการปรับกลยุธให้ประหยัดค่าสารเคมีมากยิ่งขึ้น เช่น

  • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • การผลิตสารเคมี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องสำอาง
  • อุตสาหกรรมยา
  • น้ำป้อนหม้อไอน้ำ

เป็นต้น

สอบถามข้อมูลกับเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ติดต่อเราได้อย่างไร ?

โทร : 02-591-1450

อีเมล : info@creationcenter.co.th

หรือผ่านช่องทาง Live Chat ด้านซ้ายล่างในเวลาทำการ หรือผ่านทาง LINE@ ที่ https://lin.ee/1NSUdlGyd ตลอด 24 ชั่วโมง