Anti-Biofouling for RO System

สารเคมีป้องกันการอุดตันของระบบ RO

ปัญหาการอุดตันบน Membrane ในระบบ RO ?

การใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิสหรือ ระบบ RO ในการเปลี่ยนน้้าทะเลให้เป็นน้้าจืดในปัจจุบันนั้น ได้แพร่หลายทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย
กรณี น้ำทะเล (แหล่งน้ำดิบ) ที่สูบขึ้นมาจากทะเล ตัวอย่างเช่น

( หากสูบน้ำทะเลขึ้นมาจำนวน 1,000 ลิตร เมื่อผ่านการกรองด้วยระบบ RO แล้วจะได้น้้าจืดประมาณ 400
ลิตร ส่วนอีก 600 ลิตร จะเป็นน้้าทะเลที่มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าปกติเกือบ 2 เท่า )

โดยน้้าทะเลที่มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าปกตินั้นส่งผลให้เมมเบรนเกิดการอุดตันหรือการสะสมของอนุภาคบนพื้นที่ผิวการกรองของเมมเบรน ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดของการใช้งานระบบ RO เมมเบรน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าการลดลงของฟลักซ์ (Flux Decline) และส่งผลให้เกิดการอุดตันหรือฟาวลิ่ง (Fouling)

การอุดตันจากสารอินทรีย์ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการอุดตันของสารแขวนลอยก่อน เช่น ฝุ่น โคลน ทราย หลังจากนั้นจึงเกิดการอุดตันจากจุลชีพ จำพวกเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เมือก และตะไคร่น้ำ โดยจุลชีพเหล่านี้จะอาศัยอนุภาคของสารแขวนลอยในการยึดเกาะหรืออาศัยเพื่อเจริญเติบโต ประกอบกับในสภาพที่มีแร่ธาตุในน้ำสูง อากาศและแสงแดด ยิ่งทำให้จุลชีพเจริญเติบโตได้ดี  ส่งผลให้ความสามารถในการกรองลดลง อีกทั้งเมมเบรนบางประเภทไม่สามารถทนทานต่อการทำลายจากพวกเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เมมเบรนเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้

1-ตะไคร่บนmembrane

1.1 รูปภาพตะไคร่บน Membrane

การอุดตันใน Membrane

1.2 รูปภาพการอุดตันใน Membrane

การดูแลรักษา ?

การทำความสะอาดเมมเบรนสามารถด้วยวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของการอุดตันบนเมมเบรนจะท้าให้สามารถใช้งานเมมเบรนได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้สารเคมี การล้างแบบล้างย้อน เป็นต้น กระบวนการท้าความสะอาดเมมเบรนที่
เหมาะสมจะท้าให้เมมเบรนสามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาว และได้ปริมาณน้้าที่ผลิตได้เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้

การป้องกันปัญหาการอุดตันจากสารอินทรีย์

  1. การติดตั้งเครื่องกรอง Ultrafiltration เพื่อกำจัดความขุ่น สารอินทรีย์แขวนลอย และจุพชีพต่างๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำ
  2. การใช้สารเคมีป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์

กลไกการทำงานของสารเคมีป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์

สารเคมีป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์เป็นสารเคมีฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลชีพ โดยสารเคมีจะหยุดระบบย่อยอาหาร หยุดการหายใจ หรือหยุดสร้างพลังงานในเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เชื้อแบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

MEMTREAT® 500 Series 

เรามีสารเคมีที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และถูกพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตันบนเมมเบรน (Membrane) ในระบบ RO โดยเฉพาะ

ภายใต้ชื่อว่า MEMTREAT®  500 Series โดยนอกจากจะช่วยป้องกันการอุดตันแล้วยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ RO อีกด้วย

ทำไมต้องเป็นสารเคมีป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์ของเรา?

“Memtreat 500 series” เป็นสารเคมีฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่จัดอยู่ในประเภท Non-oxidizing Biocide ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเหล็กในระบบโดยสิ้นเชิงและเหมาะสมกับน้ำป้อนเข้าระบบอาร์โอทุกประเภท ซึ่งจะช่วยให้ระบบอาร์โอสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำ
  • เพื่อลดความถี่ในการล้างเมมเบรนด้วยสารเคมี
  • เพื่อยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน
  • เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นของพนักงานดูแลระบบ
  • เพื่อประหยัดต้นทุนในการทำงานของระบบ
Memtreat เคมีป้องกันตะกรันสำหรับระบบ RO
Product Code DOSAGE RECOMMENDATIONS
MEMTREAT® 500 Min. 10 ppm – ป้องกันการเติบโตของจุลชีพ
– เป็นรูปแบบ Non-Oxidizing Biocide
– มีประสิทธิภาพในการควบคุม Aerobic Bacteria (แบคทีเรียกลุ่มที่ใช้อากาศ)  เชื้อราและสาหร่าย (ตะไคร่น้ำ)  ได้อย่างดี
MEMTREAT® 550 Min. 3 ppm  – ป้องกันการเติบโตของจุลชีพ
– ทำปฏิกิริยาและย่อยสลายอย่างรวดเร็ว ไม่ตกค้างในระบบ
– มีประสิทธิภาพในการควบคุม Aerobic Bacteria (แบคทีเรียกลุ่มที่ใช้อากาศ)  เชื้อราและสาหร่าย (ตะไคร่น้ำ)  ได้อย่างยอดเยี่ยม

Memtreat 500 series สารเคมีป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์ สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ จำพวกแบคทีเรียที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการเจริญเติบโต เชื้อรา เมือก และตะไคร่น้ำ

Memtreat 550 series สารเคมีป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์ ที่ออกฤทธิ์เร็ว และย่อยสลายได้รวดเร็ว ไม่ตกค้างในระบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ จำพวกแบคทีเรียที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศในการเจริญเติบโต เชื้อรา เมือก และตะไคร่น้ำ

มีการจดทะเบียนและรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยผลิตภัณฑ์เคมีของ Creation Center ไม่ว่าจะเป็น CREAGUARD , CREAFLOC . MEMTREAT ได้มีการปรับปรุงสูตรเฉพาะของเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าสินค้าที่ท่านสามารถหาได้ทั่วไป

เคมีของ Creation Center

สอบถามข้อมูลกับเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ติดต่อเราได้อย่างไร ?

โทร : 02-591-1450

อีเมล : info@creationcenter.co.th

หรือผ่านช่องทาง Live Chat ด้านซ้ายล่างในเวลาทำการ หรือผ่านทาง LINE@ ที่ https://lin.ee/1NSUdlGyd ตลอด 24 ชั่วโมง